Algemene voorwaarden Meat & Treats 4 Dogs

Algemene voorwaarden

Alles op de site is inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Afhalen op ons afhaaladres is altijd mogelijk 7 dagen per week op afspraak of wij bezorgen het bij u thuis.

Bestellingen worden per email bevestigd en vervolgens verzonden of door ons bij u bezorgd. Indien u niet tevreden bent over een product, neem dan contact met ons op en wij lossen het op.

Vers vlees kan worden bezorgd. Boven de 150,00 euro (inclusief BTW) is de bezorging gratis.
Voor bestellingen beneden 150 euro, berekenen wij 6,50 euro incl. btw voor de bezorging.

Let er op, dat u het verse vlees tijdig besteld, dan kunnen wij er voor zorgen dat het product op voorraad is. Bestellingen voor zondag 17.00 uur worden volgens het bezorgschema bezorgd. U krijgt van ons uiterlijk 1 dag voor de levering een bericht met het verwachte bezorgtijdstip.

Als u geen gebruik maakt van het onlinebetaalsysteem kunt u contant betalen aan de chauffeur of bij hem/haar ter plaatse pinnen.

Algemene voorwaarden van Meat & Treats 4 Dogs

Algemeen

 1. Voordat Meat & Treats 4 Dogs overgaat tot hantering van deze voorwaarden zal zij altijd een passende oplossing aanbieden voor elk voorkomend probleem. Deze voorwaarden zijn echter noodzakelijk voor die gevallen waarin een redelijke oplossing met de klant niet mogelijk is.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meat & Treats 4 Dogs.
 3. Door met Meat & Treats 4 Dogs een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitende de door Meat & Treats 4 Dogs gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
 4. Alle door Meat & Treats 4 Dogs gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Meat & Treats 4 Dogs of door feitelijke uitvoering door Meat & Treats 4 Dogs komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Meat & Treats 4 Dogs slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Meat & Treats 4 Dogs zijn bevestigd c.q., feitelijk door Meat & Treats 4 Dogs zijn uitgevoerd.

Levertijden

 1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Meat & Treats 4 Dogs derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens Meat & Treats 4 Dogs in verzuim raakt.

Producten

 1. Alle opgaven en/of vermeldingen door Meat & Treats 4 Dogs met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Meat & Treats 4 Dogs uitdrukkelijk voorbehouden.

Prijswijzigingen

 1. Meat & Treats 4 Dogs is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Meat & Treats 4 Dogs is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
 2. Voor levering van bestellingen onder de €150.00 (incl. BTW) worden €6.50 (incl. BTW) kosten in rekening gebracht.

Levering, betaling en uitvoering

 1. Voordat de bestelling daadwerkelijk wordt doorgevoerd, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en aan te passen.
 2. Direct na het plaatsen van de bestelling, ontvangt u een email dat uw bestelling is geplaatst. Uw factuur is ten alle tijden terug te vinden op onze site.
 3. U kunt via de webshop betalen met Ideal. Bij levering of ophalen kunt u contant of per pin aan de betalen.
 4. Klachten over producten of levering dienen schriftelijk of per email gemeld te worden (meattreats4dogs@gmail.com)

Herroepingsrecht

 1. In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van reden annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen door middel van een e-mailbericht naar meattreats4dogs@gmail.com.

Betalingstermijn

 1. Betalen op rekening is voor particuliere klanten uitgesloten. U dient vooraf of aan onze chauffeur te betalen. In voorkomende gevallen dient u voor de volgende levering te betalen of uiterlijk binnen binnen 14 dagen na levering.
 2. De kosten van de retourzending zijn voor de consument.

Verzuim

 1. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is- onverminderd haar overige verplichtingen- vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage , verhoogd met 3%.

Incassokosten

 1. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten alsmede proces-, gerechts- en executiekosten voor de rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van €250,00. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.

Zekerheid

 1. Meat & Treats 4 Dogs heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Meat & Treats 4 Dogs. Totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Meat & Treats 4 Dogs is ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Meat & Treats 4 Dogs tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Meat & Treats 4 Dogs ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

 1. Meat & Treats 4 Dogs kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a). De wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd.
b). De wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haat bedrijf overdraagt of fuseert.
c). De wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven (7) kalenderdagen na door Meat & Treats 4 Dogs hiertoe schriftelijk gemaand te zijn , heeft opgeheven.
d). Meat & Treats 4 Dogs in de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan Meat & Treats 4 Dogs bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Overmacht

 1. Indien naar het redelijk oordeel van Meat & Treats 4 Dogs als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Meat & Treats 4 Dogs zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Meat & Treats 4 Dogs naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
 2. Indien Meat & Treats 4 Dogs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Meat & Treats 4 Dogs , van de personeelsleden van Meat & Treats 4 Dogs en van de personen voor wie Meat & Treats 4 Dogs verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid vloeit.
 2. Meat & Treats 4 Dogs en de wederpartij zijn beiden gehouden zich te houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, waaronder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is Meat & Treats 4 Dogs op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan doordat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften zoals vermeld op verpakkingen van producten van Meat & Treats 4 Dogs.

De wederpartij vrijwaart Meat & Treats 4 Dogs voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden met het gebruik of het niet kunnen gebruiken

%d
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close